Nagradna igra PurpleFest

V skladu s temi pravili organizator Prireditve, d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj, v sklopu promocije dogodka PurpleFest na Ptuju prireja nagradno igro »Osvoji vinjeto« (v nadaljevanju nagradna igra).

  1. člen

Nagradna igra poteka od dne 10. 1. 2019 do dne 16. 1. 2019. Namen nagradne igre je promocija dogodka PurpleFest.

  1. člen

Nagrada je letna vinjeta za leto 2019.

  1. člen

Za vinjeto se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 10. 1. 2019 do dne 16. 1. 2019 izpolnile pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju dogodka in njihovi ožji družinski člani.

Točna navodila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na Facebook strani PurpleFest.

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Facebooku, kjer bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča ter davčno številko. Ob prevzemu nagrade mora imeti nagrajenec s seboj originalno potrdilo o davčni številki in osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

  1. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija v torek, dne 16. 1. 2019, ob 15.00  uri. Imena dobitnikov nagrade bodo objavljena kasneje ta dan na Facebook strani PurpleFest.

Dobitnik nagrade se mora za podelitev nagrade zglasiti v lokalu LaPlac, na naslovu Rajšpova ulica 26, 2250 Ptuj. Za podelitev nagrade se bodo morali dobitniki nagrade identificirati z osebnim dokumentom in originalnim potrdilom o davčni številki. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrade, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žreba ne ponavlja in se nagrada ne podeli. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade ob dogovorjenem času in na navedenem kraju.

  1. člen

Nagrada (vinjeta) se podeli na način, da se nagrajenec oglasi v lokalu LaPlac in jo prevzame do najkasneje 23. 1. 2019. Vrednost nagrade znaša 110,00 EUR. Dohodnino od vrednosti nagrade krije podjetje Prireditve, d.o.o.

  1. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Facebook strani.

  1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se strinjajo s pogoji nagradne igre. Nagrada se razveljavi, v kolikor je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade navedel napačne ali netočne podatke. Mlajše osebe od 18 let v nagradni igri zastopa starš ali zakoniti zastopnik.

Podjetje Prireditve, d.o.o. vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Podjetje Priredive, d.o.o. organizira nagradno igro »Osvoji vinjeto«. Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, ter  davčno  številko, predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če  bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji Facebook strani PurpleFest.

Organizator bo z namenom marketinga, promocije PurpleFest podelitev nagrade fotografiral in snemal ter foto in video posnetke objavil na svojih medijskih oz. komunikacijskih kanalih. Organizator ima nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev in neodplačno.

V času obdelave podatkov pma udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja Prireditve, d.o.o., ali preko elektronske pošte info@fest.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do  prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na info@fest.si.

Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

  1. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

Zamenjava dobitnika nagrade z  drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Dobitniki nagrad dovoljujejo fotografiranje izvedbe nagrad in objavo fotografij, na katerih se nahajajo, v promocijske namene organizatorja.

Nagradne igre na Facebook strani PurpleFest niso na noben način in v nobenem pogledu povezane s Facebookom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja.

  1. člen

Pravila veljajo od 7.1.2019 dalje.

Dodaj odgovor