Osvoji VIP paket

V  skladu  s  temi  pravili  organizator  Prireditve, d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj, prireja v sklopu promocije  dogodka PurpleFest na Ptuju  nagradno   igro »Osvoji VIP paket« (v nadaljevanju nagradna igra).

  1. člen

Nagradna  igra  poteka od dne 3.2.2019 do dne 6.2.2019. Namen nagradne igre je promocija dogodka PurpleFest.

  1. člen

Nagrada je letna VIP paket.

  1. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 3.2.2019  do  dne 6.2.2019 izpolnile pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju dogodka in njihovi ožji družinski člani.

Točna navodila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na Facebook strani PurpleFest.

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Facebooku, kjer bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča ter davčno številko. Ob prevzemu nagrade mora imeti nagrajenec s seboj original potrdilo o davčni številki in pokazati osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

  1. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija v sredo,  dne  6.2.2019,  ob 12.00  uri. Imena dobitnikov nagrade bodo objavljena kasneje to soboto na Facebook strani Fest.si.

Dobitniki nagrade se morajo za podelitev nagrade zglasiti v lokalu Laplac. Za podelitev nagrade se bodo morali dobitniki nagrade identificirati z osebnim dokumentom in original potrdilom o davčni številki. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrad, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade ob navedenem času in na navedenem kraju.

  1. člen

Nagrada se podeli  na  način,  da se nagrajenec oglasi v Laplacu in jo prevzame do najkasneje 27.2. Vrednost nagrade znaša 400,00 EUR. Dohodnino od vrednosti nagrade krije podjetje Prireditve, d.o.o.

  1. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli  povezane  z  nagradno  igro  in  izdajo  nagrad.

Organizator  si pridržuje   pravico   sprememb   pravil,   če   to   zahtevajo   vzroki   tehnične   ali komercialne  narave  ali  vzroki  na  strani  javnosti.  O  vseh  spremembah  in novostih  nagradne  igre  bo  organizator  udeležence  obveščal  z objavami na njegovi Facebook strani.

V  nagradni  igri  lahko  sodelujejo  vse  fizične  osebe,  ki  se  strinjajo  s  pogoji nagradne  igre. Nagrada se razveljavi, v kolikor  je ugotovljeno,  da  je  dobitnik  nagrade  navedel  napačne  ali netočne  podatke.  Mlajše  osebe  od  18  let  v  nagradni  igri  zastopa  starš  ali zakoniti zastopnik.

Podjetje Prireditve, d.o.o. vzdržuje in  nadzoruje  zbirko  osebnih  podatkov  posameznikov  v  skladu  z  zakonom,  ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Podjetje Prireditve, d.o.o. organizira  nagradno  igro  »Osvoji vinjeto«.  Organizator  bo  ime, priimek,  telefonsko  številko,  naslov  in  e-naslov  udeleženca  (v  nadaljevanju podatki),  ki  jih  ta  navede  v  tej  prijavi  na  nagradno  igro,  ter  davčno  številko, predložitev  katere  bo  organizator  od  udeleženca  zahteval  le  v  primeru,  da  je udeleženec  v  nagradni  igri  izbran,  obdeloval  za  izvedbo  nagradne  igre.  V primeru,  če  bo  udeleženec  v  nagradni  igri  nagrajen,  bo  organizator  ime  in priimek   udeleženca   objavil   tudi   na   svoji   Facebook   strani   PurpleFest.

Organizator    bo    z    namenom    marketinga, promocije PurpleFesta  podelitev nagrade fotografiral in snemal ter foto in video posnetke objavil na svojih medijskih oz. komunikacijskih kanalih. Organizator  ima  nad posnetki   ter  fotografijami  stalne  in neomejene  pravice,  tako  teritorialno  kot  časovno  ter  kakorkoli  drugače  brez omejitev in neodplačno.

V  času  obdelave  podatkov  ima  udeleženec  pravico  do  dostopa,  popravka, omejitve   obdelave   ali   izbrisa   vseh   ali   posameznih   podatkov,   skladno   z veljavnimi  predpisi,  in  sicer  pisno  z  zahtevo,  posredovano  na  sedež  podjetja Prireditve, d.o.o.,   ali   preko elektronske pošte info@fest.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do    prenosljivosti    podatkov   in    do    vložitve    pritožbe    pri    Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec  lahko  od  organizatorja  kadarkoli  zahteva,  da  trajno  ali  začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na infofest.si.

Organizator  bo  podatke,  ki  se  na  podlagi  soglasja  obdelujejo  za  namen neposrednega  trženja,  obdeloval  do  preklica  soglasja,  pri  čemer  preklic  ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

  1. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

Zamenjava  dobitnika  nagrade  z  drugo  osebo,  ne  glede  na  sorodstveno  ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno  škodo,  ki  bi  izvirala  iz  nagrad.  V  primeru  okoliščin,  na  katere organizator  ne  more  vplivati  (višja  sila),  lahko  organizator  odpove  nagradno igro.  O tem  mora  prek  medijev  obvestiti  udeležence.  V takšnem  primeru udeležencem  ne  odgovarja  za  nastalo  škodo.  Odločitev  organizatorja  o  vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Dobitniki nagrad dovoljujejo fotografiranje izvedbe nagrad, na   katerih   se   nahajajo   sami,   in   objavo   fotografij   v   promocijske   namene organizatorja.

Nagradne igre na Facebook strani Fest.si niso na noben način in v nobenem pogledu povezane s Facebookom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja.

  1. člen

Pravila veljajo od 28.1.2019 dalje.

 

Dodaj odgovor